Βαρύς Χειμώνας έρχεται... από οικονομικής απόψεως και όχι μόνο!Τα Βλεφαρίσματα για σήμερα θα σας ενημερώσουν για τον καιρό .... που θα έχουμε στις τσέπες μας το χειμώνα..... 

Αποκτήστε υπομονή για να καθίσετε και διαβάστε τις 60+1 υποχρεώσεις της Ελλάδας, για να μας βοηθήσουν να αποπληρώνουμε τους τόκους των δανείων μας, ενώ παράλληλα ψάχνουμε να βρούμε χρήματα για τους αμέσως επόμενους μισθούς και συντάξεις!


Για όλα αυτά μην νομίσετε ότι φταίει το Μνημόνιο 1 και το Μνημόνιο 2.  Για όλα αυτά έχουμε συμφωνήσει και συνυπογράψει από τότε που μπήκανε στην Ευρωπαϊκή ένωση, δηλ. από το 1981! Απλά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν τα υλοποίησαν από τον Ελληνικό  οχαδελφισμό, τον διάσπαρτο ζαμανφουτισμό, τον ανεγκέφαλο κομματισμό. κ.α

Όλες οι Ελληνικές υποχρεώσεις συνοψίζονται σε μερικές δεκάδες φράσεις με ημερομηνίες λήξεως, κόστος και συνέπειες :
 1. Αποκρατικοποιήσεις.
 2. Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, τουΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
 3. Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορολογικών συντελεστών.
 4. Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
 5. Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολογικές οφειλές.
 6. Φορολογικός έλεγχος φυσικών προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθέρων επαγγελματιών.
 7. Πληρωμή με τραπεζικά εμβάσματα στις εφορίες, για απελευθέρωση προσωπικού.
 8. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών.
 9. Μονάδα οικονομικών επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων.
 10. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών.
 11. Εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών εφοριών.
 12. Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς.
 13. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία.
 14. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς.
 15. Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις.
 16. Μείωση των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμε­σα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015.
 17. Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π. χ. στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται.
 18. 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012.
 19. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών.
 20. Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευ­τικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία.
 21. Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων.
 22. Μείωση του συνολικού λειτουργικού και μισθολογικού κόστους (τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο.
 23. Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων.
 24. Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης.
 25. Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που -καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών.
 26. Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012.
 27. Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.
 28. Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%.
 29. Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%.
 30. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία.
 31. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22%.
 32. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%.
 33. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων.
 34. Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας.
 35. Μείωση των κοινωνικών εισφορών στο Ι ΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.
 36. Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ).
 37. Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, λογιστές και φοροτεχνικοί, μεσίτες ακινήτων, κλπ).
 38. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές.
 39. Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεγειακού ελέγχου.
 40. Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ‘η παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου.
 41. Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλματα.
 42. Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών.
 43. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές.
 44. Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο.
 45. Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές.
 46. Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων.
 47. Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας.
 48. Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.
 49. Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες.
 50. Επικαιροποίησης και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, δασικές εκτάσεις και πάρκα.
 51. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων.
 52. Απελευθέρωση ΚΤΕΛ και μείωση του διοικητικού κόστους.
 53. Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών).
 54. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών.
 55. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ.
 56. Υλοποίηση κοπής της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013.
 57. Κλείσιμο 200 εφοριών.
 58. Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση.
 59. Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 60. Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
 61. Εφαρμογή του διατροφικού κώδικα (σχέδιο διαχείρισης του νερού και της τροφής) η οποία υπεγράφη αρχικά στις 11 Απριλίου και η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 160143/8.12.2011 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2834/15.12.2011)αφορώντας ουσιαστικά τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού! Βλέπετε σχετικά την δημοσίευση: Τέρμα το φτηνό νερό....
Οι υποχρεώσεις φυσικά δεν τελειώνουν εδώ, και φυσικά η μεγάλη αλλαγή στην ζωή μας θα επέλθει αν επιτρέψουμε να αλλάξουμε τις ταυτότητες - σε ταυτότητες κοριούς!  Βλέπετε σχετικό άρθρο που έχει βγάλει ο Χάρρυ Κλυνν στο blog του με τίτλο: Νέες ταυτότητες :Τέλειωσε και το τελευταίο κομμάτι της ηλεκτρονικής φυλακής των Ελλήνων πολιτών.Το μόνο που απομένει είναι το ψηφιακό τους "μαρκάρισμα"

Μια ερώτηση καίρια... έτσι για να δούμε λίγο ήλιο.  Πως γίνεται να μην πιέζει το ΔΝΤ την κυβέρνηση για τις αποζημιώσεις των Βουλευτών ή ακόμη και για να ξαλαφρώσουμε λίγο την Βουλή από τους πλεονάζοντες Βουλευτές!Είναι χαμένη η μέρα που δεν γέλασες Συντάκτης: Μαρία Κάπα
Πηγή: e-mail