Σας αρέσει το Sudoku; Προσαρτήστε το στο blog σας εύκολα!


Τα Βλεφαρίσματα λατρεύουν το sudoku... Και για να βοηθήσουν να αφομοιώσετε ένα στο περιβάλλον του blog σας πρέπει να σας βοηθήσω λίγο...


Γράψτε τον κώδικα στην σελίδα του Google που θέλετε να τον βάλετε, και περάστε τον κώδικα από τις βοηθητικές σελίδες του Google που λέει: Γράψτε html! και αποτυπώστε τον παρακάτω κώδικα:

<HTML>
 <HEAD>
 <TITLE>
  Jigsaw Sudoku - Free Online Sudoku Game
 </TITLE>

 <META name="description" content="Colorful Flash-based 4x4, 6x6 and 9x9 Sudoku games. Includes easy, medium and hard levels. Also suitable for kids and Sudoku beginners!">
 
 <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="styles.css">

 <link rel="icon" href="http://jigsawdoku.com/favicon.ico" type="image/x-icon" />
 <link rel="shortcut icon" href="http://jigsawdoku.com/favicon.ico" type="image/x-icon" />
 
 </HEAD>
 
 <BODY BGCOLOR="#ffffff"><TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="100%"><TR><TD ALIGN="center">
 
 <TABLE WIDTH="800" CELLSPACING="8">

  <TR VALIGN="top"><TD>
  <TABLE WIDTH="100%"><TR VALIGN="bottom">
   <TD>
   <IMG SRC="logo-212x30.gif" ALIGN="baseline" WIDTH="212" HEIGHT="30" ALT="Jig Saw Doku">
   &nbsp;
   </TD>
   <TD ALIGN="right">
   <FONT STYLE="font-size: 12pt;"><B><A HREF="feedback.php"><FONT COLOR="#CC3333">Feedback</FONT></A> &nbsp; | &nbsp; <!--<A HREF="tell.php"><FONT COLOR="#CC3333">Tell Friends</FONT></A> &nbsp; | &nbsp;--> <A HREF="link.php"><FONT COLOR="#CC3333">Link to us!</FONT></B></FONT>
   </TD>
  </TR></TABLE>
  <HR SIZE="8" COLOR="#CC3333">
  </TD></TR>
   
   <TR VALIGN="top">
  <TD ALIGN="left" style="padding-left:15px;">
        <FONT STYLE="font-size: 10pt;" COLOR="#222222"><B> Test your creative writing skills with the challenges on <A HREF ="http://www.thinkwrites.com/?jsd">Think Write</A>!</B></FONT>
         </TD>
  </TR>
  
  <TR VALIGN="middle"><TD ALIGN="center">
  <TABLE CELLSPACING="4"><TR VALIGN="top">
   <TD ALIGN="center">
   <TABLE HEIGHT="420" Width="125" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0">


<TR>
<TD VALIGN="top" align="center">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2358618403733853";
google_ad_width = 120;
google_ad_height = 90;
google_ad_format = "120x90_0ads_al";
google_ad_channel ="9280104207";
google_color_border = "CC3333";
google_color_link = "0000FF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "008000";
//--></script>
<script type="text/javascript"
 src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD VALIGN="middle">
<iframe src="http://www.thinkdraw.com/pictureForJigsawdoku.php" width=124 height=189 marginwidth=0 marginheight=0 hspace=0 vspace=0 frameborder=0 scrolling=no allowTransparency=true>
</iframe>
</TD>
</TR>


<TR>
<TD VALIGN="bottom">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2358618403733853";
/* jsd 125x125, created 10/5/08 */
google_ad_slot = "7170001708";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</TD>
</TR>

  </TABLE>
   <TD WIDTH="16">
   &nbsp;
   </TD>
   </TD>
     <TD>
   <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="600" height="420" id="fourAndSix" align="middle">
   <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
   <param name="movie" value="http://www.jigsawdoku.com/loading.swf" /><param name="loop" value="false" /><param name="menu" value="false" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="http://www.jigsawdoku.com/loading.swf" loop="false" menu="false" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="600" height="420" name="loading" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
   </object>
   </TD>

  </TR></TABLE>
  </TD></TR>
  
  <TR VALIGN="bottom"><TD>
  <HR SIZE="8" COLOR="#CC3333">
  <TABLE WIDTH="100%">
   <TR><TD VALIGN="top">
   <FONT COLOR="#330000" STYLE="font-size: 8pt;"><B>JigSawDoku &copy; 2012 Rachel Lee and Gideon Greenspan. All rights reserved.</B></FONT>
   </TD></TR>
  </TABLE>
  </TD></TR>
  
 </TABLE>

 </TD></TR></TABLE></BODY>

</HTML>Καλό παιγνίδι...


Είναι χαμένη η μέρα που δεν γέλασες