Ζειά - Η πρώτη ύλη του ψωμιού που είναι υπεύθυνο για την εξέλιξη του μυαλού των Ελλήνων!!

Τα Βλεφαρίσματα βρήκαν ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα σχετικά με το ψωμί που έτρωγαν οι Έλληνες, το οποίο επιμελώς μας έμαθαν ότι γινόταν από σιτάρι, ενώ στην πραγματικότητα γινόταν από Ζειά, η οποία καλλιεργούταν μόνο στην Ελλάδα.... 

Ζεια = "αλεύρι έμερ ή Φάρο"‏

Όμάδα επιστημόνων έφθασε εις τήν Θεσσαλονίκην, όπου εύρισκες τότε ανθρώπους άπό όλες τις φυλές. Ήρεύνησε προσε­κτικά και έδημοσίευσε τό 1922...

Τό πρώτο σύγγραμμα διά τις ομάδες αίματος και τις ιδιαιτερότητες εκάστης.  Οί Έλληνες είναι κατά πλει­οψηφία "0" ομάδος και οί υπόλοιποι "Α" ομάδος,  οί Χάζαροι είναι "Β" ομάδος κ.λπ.
Αρχάς του 1923 στέλνουν εις τήν Θεσσαλονίκη ένα ζευγάρι ιατρών διά νά εξετάσει τήν διατροφήν τών Ελλήνων, επηρε­ασμένη άπό τόν Ιπποκράτη, ό όποιος έλεγε εις τους ασθενείς "φάρ­μακο σου είναι ή τροφή σου".  Άρα αυτοί έσκέφθησαν, έχει..... καθιερώ­σει εις τόν Έλληνα υγιεινή διατροφή, ποια είναι όμως ή βασική τροφή;
Οί ερευνηταί κατέληξαν, σύντομα, ότι βασική τροφή τών Ελλήνων είναι τό ψωμί. Τό ψωμί όμως τών Ελλήνων ήταν από Ζειά και όχι άπό σιτάρι. Είς τά χημικά εργαστήρια συνέκριναν γρήγορα αλεύρι άπό Ζειά και Σιτάρι καί μέχρι τό 1926 διαπιστώνουν ότι:
Είς τόν εγκέφαλο του ανθρώπου υπάρχει ένας αδένας μεγέθους διδράχμου τόν όποιον ονόμασαν "Αμυγδαλή" ή "Αμύγδαλα".  Αυτός ό άδήν δημιουργεί τήν μνήμην καί τήν φαντασίαν είς τους ανθρώπους με 300 διαφορετικές πρωτεΐνες (Αμινοξέα). Αυτές οί πρωτεΐνες διά νά συνδεθούν μεταξύ των καί νά δημιουργήσουν τά συμπλέγματα της μνήμης καί νά διατηρηθούν αυτά είς τόν χρόνον, χρειάζονται μίαν δύναμιν, μίαν κόλλα, διά νά κολλήσουν (λεπτομέρειες περί μνήμης είς τό "Αφύπνισις").  Αυτήν τήν κόλλα τήν προσφέρουν οί τροφές μας καί τήν ονομάζουμε πρωτεΐνη στηρίξεως, πού σημαίνει συγκόλλησις καί σταθεροποίησις τής μνήμης.  Τό ψωμί πού τρώμε άπό τό Σιτάρι έχει τελείως διαφορετικές πρωτεΐνες στηρίξεως άπό τό ψωμί άπό τη Ζειά. Εδώ ακριβώς έγκειται καί ή διαφορά τους. Είς τό Σιτάρι υπάρχει άφθονη ή γλουτένη. Ή γλουτένη είναι μία ισχυρή κόλλα καί χρησιμοποιείται ώς φυσική κόλλα ύπό τών ανθρώπων στην καθημερινή ζωή των. Ή γλουτένη όμως ώς πρωτείνη - στη­ρίξεως- (συγκόλλησις) τών πρωτεϊνών του εγκεφάλου διά τήν δημιουργίαν τής μνήμης είναι καλή μέν, διότι δημιουργεί ίσχυράν μνήμην, αλλά περιορισμένην, διότι συγκολλά περισσότερες πρωτεΐνες των απαιτουμένων και περιορίζει τό απόθεμα αυτών. Αποτέλεσμα είναι να περιορίζει την μνήμην εις πολύ λίγες εικόνες.  Έτσι καταστρέφει τήν φαντασίαν και τό δημιουργικό πνεύμα. Είναι δε εγκληματική, διότι έμμεσα καταστρέφει τήν ύγείαν και τό πνεύμα, τήν πρόοδον και τον πολιτισμόν του ανθρώπου.Ή γλουτένη του σιταριού καταστρέφει τήν ύγείαν, τό πνεύμα, τήν μεγαλοφυίαν, τον πολιτισμόν της άνθρωπότητος, διότι ώς ισχυρή κόλλα έπικολλάται εις τά τοιχώματα όλων τών αγγείων πού διέρχε­ται, πεπτικούς σωλήνες, έντερα, φλέβες, αρτηρίες κ.λπ. Ένεκα τούτου παρακωλύει τήν σωστήν πέψιν, κενώσεις και κυκλοφοριαν του αίματος, μέ τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις είς τήν ύγείαν.  Είς τόν εγκέφαλον ώς πρωτεΐνη στηρίξεως κολλά ισχυρά τις πρωτεΐνες τής μνήμης μέ αποτέλεσμα, ό,τι παραστάσεις και ιδέες έβίωσεν τό παιδί είς τήν ήλικίαν 3-7 ετών, όσο λανθασμένες καί άν είναι, όσο πιό δυνατές και ξεκάθαρες αποδείξεις περί πλάνης του και άν του παρουσιάσεις αργότερα, δεν πρόκειται ώς ενήλικας νά άπορρίψη τις αποθηκευμένες μνήμες και δοξασίες του περί θεού, πολιτικής, κ.λπ.  Δι' αυτό ακριβώς οί θρησκείες, οι Δικτάτορες, οι έξουσιασταί μας μέ διάφορα τεχνάσματα καί ωραία λόγια προσπαθούν νά ποδηγετήσουν τά παιδιά άπό μικρή ηλικία και έσοφίστηκαν τά κατηχητικά, τις πολιτικές νεολαίες. Οί Δικτάτορες καί οί Τραπεζίτες είσήγαγον τήν πολιτικήν είς τά σχολεία μέ πρόφασιν, δήθεν, τήν προπαρασκευήν ενήμερων πολιτών, ενώ στην ουσία εκπαιδεύουν τυφλούς δούλους του τραπεζικού συστήματος.Όποιος από εσάς πιστεύει είς τήν ανεξάρτητον σκέψιν τών ανθρώπων, ας άγωνισθή διά τήν κατάργησιν του συνδικαλισμού είς όλα τά σχολεία, πλην πανεπιστημίων.Επομένως ή γλουτένη του σιταριού είναι καί ή τροχοπέδη τής εξελίξεως καί του πολιτισμού. Ταυτοχρόνως, τροχοπεδεί και τήν έλευθέραν σκέψιν καί πνευματικήν άνοδον του άνθρωπου και τόν καθιστά δούλον του ιερατείου, του κατεστημένου, διότι αγωνίζεται και θυσιάζεται δια αξίες πού του ενέπνευσαν τά οργανωμένα συμφέ­ροντα και όχι ή φύσις. Είναι όλοι οι αγώνες του εναντίον των φυσικών νόμων.Αντίθετα ή πρωτεΐνη στηρίξεως της Ζειά (πληθυντικός Ζειαΐ) δια­σπάται από τά ένζυμα και αφομοιώνεται σάν καλή τροφή άπό τόν οργανισμό.Αυτό τό χαρακτηριστικό της την κάνει πολύτιμη εις τόν ανθρώπινο οργανισμό. Διότι ενώ χρησιμεύει ώς πρωτεΐνη "στηρίξεως" (συγκόλλησις - σταθεροποίησις) εις τις πρωτείνες μνήμης του εγκεφάλου, δεν μπλοκάρει αυτόν, δέν δημιουργεί σταθερές και άναλοίωτες ενώ­σεις σάν βαρύδια στον έγκέφαλον, ώς ή γλουτένη του σιταριού, και αφήνει τόν εγκέφαλο νά λειτουργή ελεύθερα νά συλλαμβάνη, νά σκέπτεται νέες ιδέες, δοξασίες, νά δημιουργεί όνειρα, φαντασία, επιστήμη, κ.λπ.Οί αρχαίοι Έλληνες τό εγνώριζαν πολύ καλά αυτό, δι' αυτό εκτρέφοντο μόνο μέ Ζειά εγνώριζαν ότι ή Ζειά τρέφει τό πνεύμα. Αυτό μας τό λέει ό Αισχύλος εις τό ύμνον του προς τήν Δήμητρα:

"Δήμητερ ή θρέψασα τήν έμήν φρένα είναι με άξιον τών σων μυστηρίων" (Αισχύλος)

Επίσης δέν φράσσει τά αγγεία πού διέρχεται, φλέβες, αρτηρίες, κ.λπ. Δέν παρουσιάζει τις πολλές ασθένειες πού παρουσιάζει ή γλουτένη.  Έπί πλέον ή Ζειά περιέχει άφθονα βιταμίνη Ο και πολλά ιχνοστοι­χεία πού χρειάζεται ό οργανισμός μας, συν τό άμινοξύ "Λυσίνη" τό πολυτιμωτατο συστατικον δια τόν οργανισμό μας, πού σήμερα οί άνθρωποι τό αγοράζουμε πανάκριβα ώς συμπλήρωμα τής διατροφής μας, ένώ θά τό είχαμε άπό τό ψωμί της Ζειάς δωρεάν. 
Η Ζειά:
 1. Βοηθάει στην απορρόφησιν τών θρεπτικών συστατικών (ca, mg) κ.ά.
 2. Καταστέλλει τις φλεγμονές πού χρονίζουν στον οργανισμό καίκαταστρέφουν τα υγιή κύτταρα. 
 3. Καταστέλλει τα ένζυμα του καρκινικού κυττάρου (εμποδίζει τήνανάπτυξιν και μετάστασιν του καρκίνου). 
 4. Περιέχει τό βασικό αμινοξύ Λυσίνη (Lycin) πού ενισχύει τόανοσοποιητικό σύστημα και είναι τό βασικό στοιχείο στην βιοχημική λειτουργία του εγκεφάλου.
Έκτος των ανωτέρω τά άρτοπαρασκευάσματα άπό αλεύρι Ζειάς είναι εύγεστα καί άσυγκρίτως νοστιμότερα άπό τά αντίστοιχα μέ αλεύρι σιταριού. Έάν δέ φάτε ψωμί ή μακαρόνια άπό Ζειά θά ερωτήσετε, τον κρέμασαν οι Έλληνες αυτόν που τους έστέρησε αυτήν τήν ασύγκριτη άπόλαυσιν; Θά πάρετε τήν άπάντησιν ότι, του στή­νουν συνεχώς ανδριάντες σέ πλατείες, στην Βουλή, και δίδουν τό όνομα του στις λεωφόρους γιά νά μην τό ξεχάσουν ποτέ.  Καί τότε θά διερωτηθήτε, τί φταίει; Νά φταίει άραγε ή μεγάλη πανουργία καί εμπειρία των κοσμοκρατόρων μόνον, ή μήπως ή δουλικότης των μωροφιλόδοξων και λοιπών οργανωμένων στις μυστικές εταιρείες των;  Νομίζω πώς όλα αυτά δέν θά ήσαν αρκετά νά τυφλώσουν τον λαό μας καί δέν θά έπετύγχανον, έάν δέν υπήρχε τό ακαλλιέργητο, τό πρωτόγονο ΕΓΩ του, τό όποιο αντιδρά σκληρά καί δέν δέχεται τό αντίθετο, όσο καθαρά καί άν απόδειξης τήν πλάνην του.Μέ τό ακαλλιέργητο ΕΓΩ δέν δύναται νά παραδεχθή ότι οί γονείς του έπλανήθησαν, διότι τότε αισθάνεται ότι μειώνεται ή προσωπικότης του καί τό κύρος του, ένώ τό καλλιεργημένο ΕΓΩ, όταν πεισθή ότι έπλανήθη τό παραδέχεται αμέσως μέ ψηλά τό κεφάλι καί υπερή­φανα, διότι έτσι νοιώθει ότι είναι ισχυρό, επειδή επεβλήθη τών ενστί­κτων καί τής μικροπρέπειας.  Ερευνώντας ή επιτροπή, πού αναφέραμε πιό πάνω, τό διαιτολόγιο τών αρχαίων Ελλήνων έμεινε έκπληκτος. 
Οί αρχαίοι δέν έτρωγαν ψωμί άπό σιτάρι. Τό σιτάρι τό είχαν ώς τροφή τών ζώων καί τό (ονό­μαζαν πυρρό. Έτρωγαν μόνον ψωμί άπό Ζειά ή Κριθάρι καί έν ανάγκη μόνον από κριθάρι ανάμεικτο με Σιτάρι. Ό Μέγας Αλέξανδρος έτρε­φε την στρατιάν του μόνο μέ Ζειά, διά νά είναι οι άνδρες του υγιείς και πνευματικά ανεπτυγμένοι. Αν οι αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν ψωμί άπό σιτάρι δέν θά είχαν τόσο ύψηλήν πνευματικήν άνάπτυξιν.  
Μόλις οι κοσμοκράτορες έδιάβασαν αυτήν τήν έκθεσιν τής επι­τροπής, δίδουν εντολή το 1928 νά αναιρεθή αμέσως ή καλλιέργεια Ζειά στην Ελλάδα, και μόνον στην Ελλάδα. Διά νά μειώσουν μέ το σιτάρι τήν πνευματικήν άνάπτυξιν των Ελλήνων, μειώνοντας τήν άντίληψίν τους και οργανώνοντας ταπεινήν έκπαίδευσιν των παιδιών τους καί διδάσκοντας τις πολιτικές τους εις τά σχολεία και πολιτικοποιούντες τα εις τά κόμματα που αυτοί ελέγχουν απόλυτα, για νά ποδηγετήσουν πλήρως εις πρώτον χρόνον τους Έλληνας.  Ενώ τώρα αναμειγνύοντας τους μέ αλλοδαπούς, θέλουν νά τους εξαφανί­σουν τελείως. Ναι άλλα πώς θά τό επιτύχουν αυτό;  Αμέσως δίδουν έντολήν είς τόν τέκνον των τον Βενιζέλο νά έπιστρέψη στην Ελλάδα καί νά εξαφάνιση τήν Ζειά. Οπότε βλέπουμε τόν Βενιζέλο νά έπιστρέφη στην Ελλάδα μετά άπό 8 χρόνια αυτοε­ξορίας του, νά άνασκουμπώνεται και νά ορμά σάν λέων κατά τής Ζειάς.  Μέσα σέ 60 χρόνια μόνον ήλλοίωσαν τήν πνευματικήν ύπεροχήν του σκέπτεσθαι τών Ελλήνων, τους έκαναν αδιάφορους, άβουλους, μέ μετρίαν αντίληψιν και φιλάσθενους καί τώρα μέ τους αλλοδαπούς επιδιώκουν τόν πλήρη εξαφανισμό τής φυλής των, ένώ συγχρόνως ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολλάρια οι φιλεύσπλαχνοι διά νά μην εξαφανισθούν οί οχιές, κόμπρες, πάντα καί άλλα ζώα καί ερπετά.  Όλα τά ανωτέρω περί Ζειά, γλουτένης καί σωστής διατροφής μέ λεπτομέρειες καί τάς παραμέτρους όλων αυτών καί τήν ύγιεινήν θά τά βρήτε είς τά εμπνευσμένα καί καλομελετημένα βιβλία "Τό Όλον" καί τό «ΌΛ-ΟΝ» Ένα βιβλίο γιά τήν "ΊΑΣΗ", του πρωτοποριακού μελετητή Μιχάλη Γρηγορίου..

Προς τό τέλος του 1928 ό "Εθνάρχης" μας Βενιζέλος, προφανώς μετά άπό κάποια εντολή, μέ της Αμύνης τά Παιδιά, τυφλά εις τον νουν καί την κρίσιν, και διψασμένα τό πώς νά ευχαριστήσουν καλλί­τερα τόν άρχηγόν των έκήρυξαν τόν πόλεμον κατά της Ζειάς καί, έφορμήσαντες ακαταμάχητοι, ένίκησαν νίκην λαμπράν και εις βραχύτατον χρόνον 4 ετών δεν υπήρχε εις την Ελλάδα ούτε ένα σπυρί Ζειάς γιά σπόρο.  Είπαν εις τόν λαό ότι ή Ζειά είναι ζωοτροφή, δι' αυτό τά λεξικά την γράφουν έκτοτε ζωοτροφή και ότι είναι βλαβερή στην υγεία. Αυτό τό πρόβαλαν έντονα τά ΜΜΕ καί σέ 4 χρόνια έξηφανίσθη η Ζειά.  Όλοι οί Έλληνες εγκατέλειψαν τήν Ζειά μόνον ένας άπό όλους κράτησε σπόρο Ζειάς. Καί σήμερα 2010 καλλιεργεί Ζειά μόνον ένας ό Γ. Α. είς ένα χωριό καί κατασκευάζει μακαρόνια άπό αλεύρι Ζειάς, τά όποια είναι υπερβολικά νοστιμώτερα άπό τά μακαρόνια του σίτου.  Τήν έπιθεσίν του κατά τής Ζειάς ό "εθνάρχης" μας τήν ήρχισε μέ τήν αθρόα εισαγωγήν αλεύρων σίτου ύπό τών φίλων του. Οί φίλοι του έγιναν πάμπλουτοι καί έξέσπασε τότε τό μέγα διά τήν έποχήν και γνωστό ώς "Σκάνδαλο τών αλεύρων". Μέσα είς 4 χρόνια οί Έλλη­νες είχαν ξεχάσει τήν Ζειά τελείως καί οί φίλοι του Βενιζέλου έγιναν δισεκατομμυριούχοι άπό τήν εισαγωγή τών αλεύρων του σίτου."Αν σήμερα θελήσετε νά επαναλάβετε αυτό γιά τό σιτάρι ή κριθάρι ή κάτι άλλο, δέν θά τό πετύχετε ούτε σέ 50 χρόνια. Τόσο πολύ είχε τυφλώσει καί πειθαρχήσει ό Βενιζέλος τους οπαδούς του. Αυτό βέβαια είναι εχθρική ψυχολογία. Θέλουν τους οπαδούς τους τελείως τυφλούς στην σκέψιν καί δούλους. Καί δέν ήρκέσθη μόνον είς τήν έξαφάνισιν του σπόρου ό "εθνάρχης" μας, επέτυχε νά σβήση τήν Ζειά από τήν μνήμην καί τήν γλώσσαν τών Ελλήνων.
Αυτό θά πή τέλειον έγκλημα. Αποδείξεις: Εσείς έγνωρίζατε τήν λέξιν Ζειά πριν λίγα χρόνια, όταν ήρχισε νά προβάλεται άπό εμάς στά κανάλια; Εύρήκατε τήν λέξιν σέ λεξικό πού συντάχθηκε μετά τό 1930; Δεν θά τήν εύρητε, μήν ψάχνετε. Άλλα και αν κάπου τήν εύρητε, θά τήν έξηγεί ώς ζωοτροφή... Μόνον εις τυχόν ανατυπωθέντα παλαιά λεξικά θά τήν εύρητε, ή εις τό των Άγγλων "LINDELL & SCΟΤΤ", τό όποιον δέν τήν εξηγεί σωστά. Εις τό "ΗΛΙΟΣ" πού είναι πιο ενήμερο και σοβαρό λεξικό γράφει: Ζειά ή Ζέα... τήν Ζέαν τήν μάϊδα πού είναι ό γνωστός αραβόσιτος και κοινώς αραποσίτι". Αραβόσιτος όμως είναι κοινώς τό Καλαμπόκι. Ή Ζειά όμως ώς φυτό είναι κάτι σάν σιτάρι και κριθάρι, δέν έχει καμμία σχέσιν στην όψιν μέ τό καλαμπόκι, άλλα και τό σπυρί του είναι ώς του σιταριού πιό πεπλατυσμένο καί χονδρό. Ή Ζειά μέ τον Σΐτον είναι όπως ή Νερατζιά μέ τήν πορτοκαλιά. Αν άπό άπόστασιν 50-100 μ. κοιτάζεις τήν Νερατζιά είναι όμοια μέ τήν πορτοκαλιά. Καί τό νεράτζι μέ τό πορτοκάλι, ένώ έξωτερικώς είναι όμοια, εις τήν πραγματικότητα έχουν μεγάλες διαφορές εις τά συστατικά των. Αυτό ακριβώς συμβαίνει καί μέ τους σπόρους της Ζειας και του Σιταριού. 
 Δέν θά έκανε ό Ι. Πασσάς αυτό τό λάθος, έάν δέν έξηφάνιζε και τήν βιβλιογραφία περί Ζειά ό "εθνάρχης" μας, όπως ό Σαούλ - Παύλος τήν βιβλιογραφία των αρχαίων Ελλήνων. Εκεί όμως πού έμεινα εμβρόντητος είναι όταν διάβασα τήν "Οδύσσεια" ραψωδία δ (4)-603-604, τό αρχαίο: "Ω έν μέν λωτός πολύς, έν δέ κύπειρον πυροί τε ζειαί τε ίδ' εύρυφυές κρίλευκον". Ό Κ. Δούκας ερμηνεύει: "όπου υπάρχει τριφύλλι πολύ, καί κύπερι, καί σιτάρια καί ζωοτροφές κι εύρύφυτο κριθάρι λευκό". Πώ! Πω!... Ό κ. Δούκας ό έκλεκτώτερος ερμηνευτής έκανε λάθος; Ένώ οί "Ελληνες χρησιμοποιούσαν πυρούς (σιτάρια) γιά ζωοτροφές καί τήν ζειά γιά ψωμί, ερμήνευσε τήν ζειά ώς ζωοτροφές, διότι ό Βενιζέλος είχε εξα­φανίσει από τήν βιβλιογραφίαν καί άπό τήν μνήμην τών Ελλήνων τήν ζειά ή ζέα.  
Τό δημητριακό Ζειά η φύσις τό έδώρισε είς τους λαούς του Αιγαίου. Αργότερα οί Έλληνες μετανάστες τό μετέφεραν καί είς άλλες χώρες. Τό σιτάρι ήτο φυσικό δημητριακό τών βορείων περιοχών. Οί Έλληνες τό έφεραν είς τήν Ελλάδα καί τό έκαλλιέργησαν ώς ζωοτροφή, αρκετά χρόνια πρό του Τρωικού Πολέμου, όταν ήρχισαν τό εμπόριο μέ τις βορείως του Ευξείνου Πόντου χώρες.Οι Βόρειοι λαοί αντί χρημάτων, που δέν είχαν, έπλήρωναν τα είδη πού ήγόραζαν άπό τους Έλληνας έμπορους μέ σιτάρι και έτσι ήλθε εις την Ελλάδα τό σιτάρι. Εις τό διαδίκτυο, έάν γράψετε τήν λέξιν "Ζειά", θά εκπλαγείτε. Θά διαβάσετε πάρα πολλά, εις τήν παράγραφο "ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ" (ύμνοι Όρφέως, Ομηρικά έπη, Μύθοι), διαβάζουμε: 
«Ή πόλη τών Αθηνών ονομα­ζόταν και Ζείδωρος, διότι έπί του εδάφους της έκαλλιεργειτο έκτος άπό τήν έλαία και τό δημητριακό ζειά. Τό ζειά μέ τό ζήτα δηλώνει ζωή, μέ τό εψιλον γιώτα τήν μακρά πορεία και μέ τό άλφα που είναι τό πρώτο στοιχείο τό άριστον, τήν παρουσία του Αιθέρα (τό στοιχείο πού βρίσκεται παντού και δομεί τά πάντα είναι ό Αιθέρας), άρα ζειά σημαίνει μακροζωία». 
Τήν Ζειά φορτοεκφόρτωναν άπό ένα λιμάνι του Πειραιώς (Μαρίνα Ζέας) που έξ αυτής έλαβε τό όνομα Ζέα, και μέχρι σήμερα τό λιμάνι ονομάζεται Ζέα.  Και τώρα πώς επεβλήθη ή ζειά νά ερμηνεύεται εις ορισμένα λεξικά ώς ζωοτροφή. Εις τό διαδίκτυο χειριζόμενοι τήν λέξιν "Ζειά" εις τήν ΙΛΙΑΔΑ - ραψωδία Ε, στίχοι 121-240 διαβάζουμε: 
«...παρά δέ σφίν έκάστω δίζυγες ίπποι έστάσι κρί λευκόν έρεπτόμενοι και όλύρας» (195)
 Πιό κάτω ό μετα­φραστής, ελαφρά τή συνειδήσει, ή καλοπληρωμένος μεταφράζει: 
«...εις κάθε αμάξι είναι σιμά ζευγαρωτά πουλάρια, στέκουν και τρώγουν τήν ζειά και τό λευκό κριθάρι».
Έδώ δολοφονείται ή Ζειά, διότι ό μεταφραστής, μεταφράζει τήν ζωοτροφή "όλύρας" εις "ζειά". Οι μεταγενέστεροι αντιγράφουν από αυτό ζειά = όλύρας = ζωοτροφή, ένώ ό Όμηρος εγνώριζε και τά δύο, ζειά και όλύρας, και έγραφε πάντα τό ορθόν, αυτό που ήθελε και έπρεπε νά διδάξη. Έδώ γράφει σαφώς: «κρι λευκόν έρεπτόμενοι και όλύρας». 
Όχι ζειά, όπως ελαφρά τήν συνείδησιν και βαρυτάτην άγνοια γράφουν οι μεταφρασταί.Από τις έρευνες που έκανα, κατέληξα ότι όλύρα ώνόμαζαν τόν σημερινόν "Οροβον κοινώς ρόβην ή τό ρόβι. Πρόκειται διά τήν πιό δυνατή και αγαπητή εις τά ζώα τροφή. Ομοιάζει μέ τό βίκο (άγριαρακά). Είναι ή πιό θρεπτική τροφή τών ζώων, άλλα είναι βλαβερή διά τόν άνθρωπον.Ή όλύρα εκαλλιεργείτο από αρχαιοτάτων χρόνων εις την Ελλάδα ως ζωοτροφή. Ήτο μεσογειακό φυτό (Λεξικό "ΗΛΙΟΣ", λήμμα Όροβος). Είναι λογικόν νά κατάληξη μέ τόν χρόνο ή όλύρα εις όροβο. Εις τό λεξικό "LINDELL & SCΟΤΤ" θά τήν βρήτε ώς Σίκαλιν η Αγριοσίκαλιν, αυτήν τήν σύγχυσιν έκαλλιέργησαν οι φιλέλληνες... διά νά ξεχά­σουμε τήν Ζειά.
Ή Ζειά καλλιεργείται σήμερα εις πολλές χώρες τής Ευρώπης και εις τόν Καναδά εις μεγάλην εκτασιν, φέρει δέ όνομα ανάλογο τής γλώσσης έκαστης χώρας. Οι Ιταλοί τήν ονομάζουν Faro, οί Γερμανοί Dingel, κ.τ.λ. 
Οί Έλληνες εισάγουμε σήμερα αλεύρι Ζειά άπό τήν Γερμανία μέ τό όνομα Ντίνγκελ, ώς μή περιέχον γλουτένη, αντί 6,45 €, ήτοι τό αγοράζουμε Δέκα φορές άκριβώτερα άπό τό σιταρένιο. 

ΠΗΓΗ: Γ. Γ. ΑΫΦΑΝΤΗΣ «Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ» ΣΣ. 443-451

Πρόταση...  Γιατί δεν σταματάτε να καλλιεργείτε το σιτάρι και εσείς σοφοί αγρότες να καλλιεργήσετε αυτό το πραγματικά οικονομικό αγαθό;  Και σεις που έχετε φούρνους, βγάλτε το δικό μας ψωμάκι.... Είναι καιρός να κάνουμε όλοι την αλλαγή μας.  Βοηθήστε να δια δώσουμε το σωστό!!! Και σεις μητέρες ψάξτε να βρείτε το αλεύρι Ζειάς και ψήστε ψωμάκι να φάνε τα παιδάκια και να βοηθήσουμε να εξελιχτεί σωστά ο εγκέφαλός τους.
 
Αλεύρι Ζειάς μπορείτε να βρείτε:   Κατάστημα «Σπόρος» στην (Σπυρίδωνος Τρικούπη 21, στα Εξάρχεια),  "Ο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ" στην Καλαμπάκα, στην Θεσ/κη "Προϊόντα Ζέας" synparmes.gr/ ,  ο κ.Λετίσης (γεωπόνος) πουλαει σπορους(μαλακους και σκληρους) Ζέα τηλ. 2310313262 6979221718, η παραγωγός κ. Αλεξάνδρα Τσαντι 6936554335 δίνει αλεύρι βιολογικό πιστοποιημένο, Αλεύρι, ζυμαρικά Ζέας: Οδος Ελευθερίου Βενιζελου 29, Αργυρούπολη 2109613310. 1 κιλό αλεύρι Ζέα περίπου κοστίζει 4.57€, http://www.bioygeia.gr, Γενικά σε βιολογικά μαγαζιά...
                                                       
Συντάκτης:  Μαρία Κάπα
Πηγή/κατασκευαστής: thiva-nikolas.blogspot.com/

Σχόλια

 1. Προσοχή! Μην συγχέεται την Ζειά με το ασπροσίτι στα γερμανικά.
  Dinkel = ασπροσίτι
  Emmer = Ζειά (στα γερμανικά)
  Faro = Ζειά (στα ιταλικά)
  Σωτήρης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όχι Σωτήρη... έχεις δίκιο. Νομίζω ότι είναι μια παραλλαγή όμως... Θα ψάξω να βρω σπόρο. Και ίσως ... κάνω παραγωγή. Θα ψάξω όμως στο δικό μας έδαφος, όχι στον Καναδά ή στην Γερμανία.

  Η μικρή έρευνα που έκανα πάντως έχει βρει σχετικά σημεία πώλησης. Να κοιτάτε από που είναι και αν δείτε Dinkel, προσπεράστε. Κοιτάτε για Emmer και Faro.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απαντήσεις
  1. Τελικά η ζειά στα αγγλικά λέγεται Spelt! Kali dokimi

   Διαγραφή
 4. Λυπάμαι αλλά οι πληροφορίες που έχω αφορούν μόνο τα γερμανικά και τα ιταλικά. Δοκίμασε να την ζητήσεις σαν Zea ή Zia. Εδώ δεν γνωρίζουμε τι είναι στην Ελλάδα... Πάντως αν ψάχνεις σπόρο ή κάτι που να μην είναι παραλλαγή της ψάχτο μόνο σε παραγωγούς, αγρότες. Αν απλά το ρωτάς γιατί είσαι στην Αγγλία, και θες να αγοράσεις αλεύρι, δοκίμασε σε γερμανικά ή ιταλικά προϊόντα, με τις λέξεις που αναφέρονται παραπάνω σε σημείωση.

  Εύχομαι να βοήθησα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ψάχνοντας βρήκα φούρνους που πωλούν ψωμί ζέας. Μπήτε στα Ble στην σελίδα και βρήτε ένα από τα τέσσερα καταστήματα που τα φτιάχνουν. Σελίδα: http://ble.com.gr/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. με σωσατε παιδια,εψαχνα καιρο ψωμι και αλευρι απο ζεα.οι ελληνες ΞΥΠΝΑΝΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμε... δεν ξέρω για τους άλλους αλλά εγώ προσωπικά έχω κάνει αυτή την κίνηση για να ξυπνήσω όσους περισσότερους μπορώ. Όσο για το αλεύρι Ζέας ή Ζειάς ήδη μπορείς να βρεις σε όλα τα καταστήματα που πουλούν βιολογικά προϊόντα. Πολλοί έχουν προμηθευτεί μάλιστα σπόρους και διαβλέπω ότι σε 2-3 χρόνια θα το βρίσκεις πιο εύκολα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καθώς εγώ φτιάχνω μόνη μου ψωμί ζέας πλέον, μπήκα τυχαία σήμερα στα καταστήματα Ble και έψαχνα να βρω το ψωμί Ζέας ή Ζειάς... πουθενά! Αύριο θα ψάξω και θα πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω γιατί σταματήσανε το ψωμί ή μήπως υπάρχει κάποιο άλλο θέμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. θα παρακαλούσα και εγώ αν μπορούμε να βρεθεί σπόρος Ελληνικός κάπου να αρχίσουμε να την καλλιεργούμε και να παράγουμε για όλους μας. θα χαιρόμουν για όποια πληροφορία σας, ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεράσιμε καλημέρα.

   Μάλλον δεν διάβασες όλο το άρθρο! Στο τέλος εκεί που λέω: Αλεύρι Ζειάς θα βρείτε, έχω ότι πληροφορίες μπόρεσα να βρω. Για αλεύρι και σπόρους. Υπάρχει βέβαια στην αγορά, αλλά σε μικρή ποσότητα.

   Εγώ παίρνω του Αντωνόπουλου, που γενικά είναι σε έλλειψη. Δεν είναι όμως εύκολο να κάνεις παραγωγή... Αν διάβασες το άρθρο, είμαι σίγουρη ότι θα σταμάτησες να τρως αλεύρι από σιτάρι... Εγώ το έκανα, παρόλο του ότι είναι κατά 8 φορές πιο ακριβό!

   Διαγραφή
 10. Να ξέρετε ότι τα Ble ούτε που απάντησαν, σχετικά με το ψωμί Ζέας. Επίσης σπόρο Ελληνικό έχει ο Χρήστος Κοσμίδης 6996034750... Καλή σοδειά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. συγχαρητήρια για το υπέροχο άρθρο σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ ανώνυμε... απαντήσεις σαν την δική σου μου δίνουν δύναμη να προχωρώ.

   Διαγραφή
 12. Μαρια καταπληκτικο το αρθρο σου. Ειχα ακουσει απο καιρο για τη ζεια αλλα δεν ειχα πολλες πληροφοριες. Εδω τα εχεις ολα μαζεμενα. Χτες εφτιαξα το πρωτο μου ψωμι απο αλευρι ζεας που προμηθευτηκα απο μαγαζι με βιολογικα. Αρκετα πιο νοστιμο και γεματο σε σχεση με το απλο ψωμι που εχουμε συνηθησει να τρωμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαίρομαι Παναγιώτη που σου άρεσε... πες μας να το φτιάξουμε και μεις... γιατί σίγουρα η συνταγή σου θα είναι φανταστική... Βοήθησε και συ για να βοηθηθούμε όλοι... Εγώ δεν έχω πετύχει ακόμη να μου φουσκώνει από μόνο του.... καλά.

   Θα γίνω πολύ ευτυχής αν μοιραστείς μαζί μας την πληροφορία....

   Διαγραφή
 13. Καλησπέρα Μαρία
  Στο BLE βρήκα μόνο τα κάτωθι:
  Φλωρίνης
  ψωμί Ρίζα
  ψωμί Κληματσίδα
  ψωμί Βασιλείας
  Πινακωτής Αγίου Όρους
  ψωμί Σαξωνίας με ηλιόσπορους
  Paysanne Baguette
  Müsli Brot
  Schwarzbrot Wallnuss
  Zwiebel - Roggen Stange
  ψωμί Ρηνανίας (Rheinländer Brot)
  Πολύκαρπο (Mehrkornbrot)
  μαύρο ψωμί με αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς (Schwarzbrot Früchte)
  μαύρο ψωμί με φουντούκια (Schwarzbrot Haselnuss)
  ψωμί Sachsener Wallnuss (ψωμί σαξωνίας με καρύδια)
  ψωμί Schwarzwälder (Μέλανα Δρυμού)

  Μήπως μπορείς να μου γράψεις τα 4 καταστήματα με Ζεια ψωμί στο email ikontos2003@yahoo.com
  Ευχαριστώ
  Γιάννης (alias fb=John Kontos)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παραπάνω είχα απαντήσει ότι έχουν σταματήσει να φτιάχνουν ψωμί Ζέας... Μάλλον θα χρειαστεί να φτιάξεις ή να πάρεις μακαρόνια που είναι πιο εύκολο.

   Διαγραφή
 14. Μήπως μπορείς σε παρακαλώ να μου στείλεις στο email τα 4 καταστήματα με Ζεια ψωμί ???
  george_psarakis@yahoo.com

  Ευχαριστώ,
  Γιώργος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπάρχει πια ψωμί Ζέας στα Ble. Συγνώμη

   Διαγραφή
  2. Μπορείτε να δείτε συνταγή με ψωμί ζειάς (που αναφέρετε ως ντίνκελ) στην διεύθυνση http://www.chefonair.gr/recipes.asp?id=1008&c=1&s=5 ή στο google με την ονομασία ντίνκελ!

   Διαγραφή
 15. Ζέα στα αγγλικά: Spelt

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε ευχαριστώ Ανώνυμε. Σημαντική πληροφορία καθώς μου είχαν ζητήσει κάτι τέτοιο και δεν το ήξερα. Spelt λoιπόν...

   Διαγραφή
 16. προιοντα ΖΕΑΣ θα βρειτε και στον φουρνο ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 13
  Καραγιάννη Λέλας 53 Αθήνα, T.K. 113 61
  (Δ. Αθηναίων, Ν. Αττικής)
  Τηλέφωνο
  Τηλ. : 2108623414 κιν.6942911139

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε ευχαριστούμε geoponos13 για την πληροφορία

   Διαγραφή
 17. Χαίρετε, αγαπητοί μου ψωμί ζέας στη Θεσσαλονίκη, ανατολικά, θα βρείτε στην La Fornaretta στη Θ Σοφούλη και στο υποκ/μά τους στην Βασ. Όλγας διασταυρωση με 25ης Μαρτίου. Αν κάποιοι από εσάς θέλετε-χρειάζεστε σπόρο ζέας προκειμένω να καλλιεργήσετε το φυτό (μιας και ακόμη προλαβαίνετε) μπορείτε να να μου στείλετε e mail στο kyriakidis@gmx.com ή εδώ για να σας δώσω περαιτερω πληροφορίες, μιας και γνωστός μου παραγωγός ασχολείτε με την καλλιέργεια της.
  Κατά τ' άλλα εύχομαι καλές γιορτές σ' όλους μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. μια ακόμη μούφα σουπερ φουντ ανακαλύφθηκε...
  εδώ η απομυθοποίηση
  http://antichainletter.wordpress.com/2013/10/06/zea/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από Τετάρτη 30-07-2014 μπορείτε να προμηθεύεστε αλεύρι Ζέας – Ζειάς από τα καταστήματα μας.
   1). Αγ.Σοφίας 51 Κολωνός τηλ. 210 5141443
   2). Λαυρίου και Εφ.Αξιωματικών 3 Κάντζα Παλλήνης τηλ. 210 6040155

   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ζειά, με γενεολογικό δένδρο 9000 ετών, στο ελληνικό τραπέζι.

   Παραγωγής μας!!!

   Διαγραφή
 19. ΠΟΥΛΑΩ ΣΠΟΡΟ ΖΕΑ 1,5 ΕΥΡΩ ΤΟ
  ΚΙΛΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΠΟΥΛΑΩ ΣΠΟΡΟ ΖΕΑ 1,5 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ ΤΗΛ 6972251884

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. http://www.allilegion-pallinis.gr/shop/uncategorized/%CE%B6%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B6%CE%B5%CE%B1-triticum-spelt/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΓΙΑ να ριξουμς μια ματια και εδω. Ετσι για να γινεται διαλογος
  http://ellinikahoaxes.gr/2014/07/14/zea-zeia/

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Μας βλεφάρατε; Πείτε μας την άποψή σας...

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μυθωδία (Methodia) - Βαγγέλης Παπαθανασίου 15 χρόνια μετά

Το Βιβλίο Γραμματικής της Ε' - ΣΤ' Δημοτικού καταστρέφει την Ελληνική Γλώσσα!